Animals Name in Sanskrit

Animals Name in Sanskrit

1.

Ant

चीटी

उपदीका, पिपीलक, वम्र

2.

Bear

भालू

भल्लूकः

3.

Bitch

कुतिया

सरमा

4.

Blue Bull

नील गाय

गवयः

5.

Buffalo

भैंस

महिषः

6.

Bull

साँड़

वृषभः

7.

Butterfly

तितली

चित्रपतङ्ग

8.

Calf

बछड़ा

वत्सः

9.

Camel

उंट

उष्ट्रः, क्रमेलकः, उद्धिलाव

10.

Cat

बिल्ली

बिडालः

11.

Chameleon

गिरगिट

कृकलासः

12.

Chimpanzee

चिंपांज़ी

मेध्य-वानर

13.

Cow

गाय

धेनुः, गौः

14.

Crab

केंकड़ा

कर्कट

15.

Crocodile

मगरमच्छ

मकर, मकरी

16.

Deer

हिरन

हरिणः, मृगः

17.

Dog

कुत्ता

सारमेयः, श्वानः, कुक्कुरः

18.

Donkey

गधा

गर्दभः, खरः

19.

Elephant

हाथी

गजः

20.

Fox

लोमड़ी

लोमशः

21.

Frog

मेंडक

भेक, मण्डूक

22.

Giraffe

जिराफ़

चित्रोष्ट्र

23.

Goat

बकरी

अजः, अजा

24.

Gorilla

वन मानुष

वनमनुष्यः

25.

Hippopotamus

दरियाई घोड़ा

शुण्डा, करियाद

26.

Horse

घोडा

अश्वः, हयः, घोटकः

27.

Jackal

सियार

शृगालः

28.

Leopard

तेंदुआ

चित्रकः, तरक्षुः

29.

Lion

सिंह

सिंहः

30.

Lizard

छिपकली

शयण्डकः, तृणगोधा, ललन्तिका, वेदारः

31.

Mongoose

नेवला

नकुलः

32.

Monkey

बन्दर

वानरः, कपि, मर्कटः

33.

Mosquito

मच्छर

मशकः, भम्भरालिका

34.

Mouse, Rat

चूहा

मूषकः, मूषिक

35.

Ox

बैल

वृषभः, बलीवर्दः

36.

Pig

सुअर

वराहः

37.

Polar Bear

ध्रुवीय भालू

चित्रभल्लूकः, ध्रुव भल्लूकः

38.

Rabbit, Hare

खरगोश

शशकः

39.

Rat, Mouse

चूहा

मूषकः

40.

Rhinoceros

गैंडा

गण्ड़कः

41.

Sheep

भेड

मेषः, एड़का

42.

Snail

घोंघा

शम्बूकः

43.

Snake

सर्प, साँप

सर्पः

44.

Spider

मकडी

लूता, लूतिका, तन्तुनाभ

45.

Squirrel

गिलहरी

चिक्रोड़ः

46.

Tiger, Panther, Leopard, Cheetah

तेंदुआ, चीता

व्याघ्रः, चित्रकः, तरक्षु, वाघः

47.

Tortoise

कछुआ

कच्छपः,कच्छपी

48.

Turtle

कछुआ

डुलि, भृथ

49.

Wolf, Coyote

भेड़िया

वृकः

50.

Zebra

ज़ेबरा, धारीदार घोडा

चित्ररासभः, राजीवरासभः, वनगर्दभः

Animals Name in Sanskrit