विलोम शब्द

विलोम शब्द परिभाषा :- विलोम शब्द का अर्थ किसी शब्द के अर्थ से उल्टे अर्थ वाला यानि विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है |

कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द 

 1. अच्छा – बुरा
 2. राजा – रंक या रानी या प्रजा
 3. असली – नकली
 4. रात – दिन
 5. अमृत – विष
 6. अधिक – न्यून
 7. अनुत्तीर्ण – उत्तीर्ण
 8. माता- पिता 
 9. अस्त – उदय
 10. आदि – अंत
 11. सफल – असफल
 12. शुभ – अशुभ
 13. समझदार – नासमझ
 14. अन्धकार – प्रकाश
 15. विधवा – सधवा
 16. रक्षक – भक्षक
 17. स्वाधीन – पराधीन
 18. एकता – अनेकता
 19. अनुज – अग्रज
 20. आय – व्यय
 21. अर्थ – अनर्थ
 22. उधार – नगद
 23. वरदान – अभिशाप
 24. स्त्री – पुरुष
 25. अनाथ- सनाथ
 26. इच्छा -अनिच्छा |
 27. संतोष – असंतोष
 28. उद्यमी – आलसी
 29. अल्पायु – दीर्घायु
 30. हर्ष – शोक
 31. क्रय – विक्रय
 32. दुर्लभ – सुलभ
 33. दुत्कार – स्वागत
 34. निरक्षर – साक्षर
 35. नूतन – पुरातन
 36. बंधन – मुक्ति
 37. ठोस – तरल
 38. यश – अपयश
 39. सगुण – निर्गुण
 40. अंकुश – निरंकुश
 41. गुण – अवगुण
 42. पूर्ण – अपूर्ण
 43. अकाल – सुकाल
 44. रुग्ण – स्वस्थ
 45. सरस – नीरस
 46. सौभाग्य – दुर्भाग्य
 47. घृणा – प्रेम
 48. सजीव – निर्जीव
 49. सुगंध – दुर्गन्ध
 50. मौखिक – लिखित
 51. संक्षेप – विस्तार
 52. कृतज्ञ – कृतघ्न
 53. अन्तरंग – बहिरंग
 54. अधर्म – सध्दर्म
 55. मोक्ष – बंध
 56. सज्जन – दुर्जन
 57. तुच्छ – महान
 58. अंगीकार, स्वीकार – अस्वीकार
 59. हित – अहित
 60. पक्षपात – निष्पक्ष या पारदर्शी
 61. अंशतः – पूर्णतः
 62. अनुकूल – प्रतिकूल
 63. अरूचि – सुरूचि
 64. आदान – प्रदान
 65. अग्राह्य -ग्राह्य
 66. अग्रज – अनुज
 67. उत्साह – अनुत्साह
 68. सोत्साह – निरुत्साह
 69. अग्रिम – अन्तिम
 70. अचल – चल
 71. अजल – निर्जल
 72. वृष्टि – अनावृष्टि
 73. अनंत – अंत
 74. अति -अल्प
 75. अथ – इति
 76. अतुकान्त – तुकान्त
 77. अतिवृष्टि – अनावृष्टि
 78. अनाहूत – आहुत
 79. अथ – इति
 80. अतल – वितल
 81. अनुरक्ति -विरक्ति
 82. अनित्य – नित्य
 83. अनुलोम- – विलोम
 84. अनभिज्ञ- – भिज्ञ
 85. अभिज्ञ – अनभिज्ञ
 86. अमृत, अमि, (अमिय) – विष, जहर
 87. अर्पण – ग्रहण
 88. अपेक्षा – उपेक्षा
 89. अर्वाचीन – प्राचीन
 90. अपकार – उपकार
 91. अवलम्ब – निरालम्ब
 92. अल्प – अधिक
 93. अधम- उत्तम
 94. अवनत उन्नत
 95. अन्तरंग- बहिरंग
 96. अदोष – सदोष
 97. आदर -अनादर
 98. अदेय – देय
 99. अनैतिहासिक – ऐतिहासिक
 100. अंतर – बाह्य
 101. एक – अनेक
 102. अल्पकालीन – दीर्घकालीन
 103. अल्पज्ञ – बहुज्ञ
 104. अपेक्षित – अनपेक्षित
 105. अधुनातन – पुरातन
 106. अनुरक्त – विरक्त
 107. अवनि, पृथ्वी, भू, – अम्बर, आकाश, नभ
 108. अभ्यस्त – अनभ्यस्त
 109. अमावस्या – प्रूर्णिमा
 110. अमर – मर्त्य
 111. अवर – प्रवर
 112. अज्ञ – विज्ञ
 113. अपकार – उपकार
 114. अनागत – आगत
 115. अनिष्ट – इष्ट
 116. अस्ताचल – उदयाचल
 117. अनातुर – आतुर
 118. अपचार – उपचार
 119. अवरोह – आरोह
 120. अथ – इति
 121. अल्पायु -दीर्घायु
 122. अकलुष – कलुष
 123. उत्कर्ष – अपकर्ष
 124. अनुराग -विराग
 125. आगामी – गत
 126. उत्थान – पतन
 127. आग्रह – दुराग्रह
 128. आकर्षण – विकर्षण
 129. उर्वर – ऊसर
 130. आलस्य – स्फूर्ति
 131. उत्कृष्ट – निकृष्ट
 132. उत्तम – अधम
 133. आदर्श – यथार्थ
 134. आहार – निराहार
 135. दाता – याचक
 136. खेद – प्रसन्नता
 137. गुप्त – प्रकट
 138. प्रत्यक्ष – परोक्ष
 139. घात – प्रतिघात
 140. निंदा – स्तुति
 141. मितव्यय – अपव्यय
 142. कृतज्ञ – कृतघ्न
 143. मूक – वाचाल
 144. शुष्क – आर्द्र
 145. क्षणिक – शाश्वत
 146. विधि – निषेध
 147. शयन – जागरण
 148. शीत – उष्ण
 149. सक्रिय – निष्क्रय
 150. अल्पभाषी – बहोत बोलने वाला

कुछ अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द jpg प्रारूप में

विलोम शब्द

वर्णानुसार विलोम शब्द

शब्द

विलोम

अमृत

विष

अन्धकार

प्रकाश

अनुराग

विराग

आगामी

गत

अनुज

अग्रज

अधिक

न्यून

आलस्य

स्फूर्ति

अपेक्षा

नगद

आदर्श

यथार्थ

आहार

निराहार

आमिष

निरामिष

आजादी

गुलामी

आर्द्र

शुष्क

अनिवार्य

वैकल्पिक

अगम

सुगम

आकाश

पाताल

अनुग्रह

विग्रह

आश्रित

निराश्रित

अरुचि

रुचि

आदान

प्रदान

आय

व्यय

अवनति

उन्नति

आयात

निर्यात

आलस्य

स्फूर्ति

आस्तिक

नास्तिक

आदर्श

यथार्थ

अच्छा

सुन्दर

अक्सर

कभी कभार

अमावस्या

पूर्णिमा

अनुलोम

प्रतिलोम

अमर

मर्त्य

अल्पसंख्यक

बहुसंख्यक

आधुनिक

प्राचीन

आचार

अनाचार

आदान

प्रदान

आकाश

पाताल

आकीर्ण

विकीर्ण

आसक्त

अनासक्त

अतिथि

आतिथेय

आना

जाना

अदोष

सदोष

अनुरक्ति

विरक्ति

अस्वस्थ

स्वस्थ

अवनि

अम्बर

अतुकान्त

तुकान्त

अधः

उपरि

अनुग्रह

विग्रह

अर्जन

वर्जन

अधम

उत्तम

अज्ञ

विज्ञ

अकाल

सुकाल

अनैक्य

ऐक्य

अचर

चर

आवश्यक

अनावश्यक

आदि

अनादि

आश्रित

निराश्रित

आवृत

अनावृत

आकुंचन

प्रसारण

अकाम

सुकाम

अर्पण

ग्रहण

अति

अल्प

अनित्य

नित्य

अधिकारी

अनाधिकारी

अश्रु

हास

अग्र

पश्च

अथ

इति

अपना

पराया

अवनत

उन्न्त

अदेय

देय

आग्रही

दुराग्रही

आकर्षण

विकर्षण

आच्छादित

अनाच्छादित

आगम

लोप

आदिष्ट

निषिद्ध

अथ

इति

अल्पायु

दीर्घायु

आदि

अंत

आग्रह

दुराग्रह

आकर्षण

विकर्षण

आदान

प्रदान

अर्थ

अनर्थ

अतिवृष्टि

अनावृष्टि

आय

व्यय

आविर्भाव

तिरोभाव

अभिज्ञ

अनभिज्ञ

अनुकूल

प्रतिकूल

अल्प

अधिक

अमृत

विष

अभिमान

नम्रता

आशा

निराशा

अपमान

सम्मान

अनुज

अग्रज

आदि

अंत

आरंभ

अंत

अर्वाचीन

प्राचीन

आदर

अनादर

अनुपस्थित

उपस्थित

अतिवृष्टि

अनावृष्टि

आलस्य

स्फूर्ति

अच्छा

साफ

अजीब

अनोखा

अनुमति देना

मना करना

अस्त

उदय

अनुरक्ति

विरक्ति

अग़्नि

जल

आधुनिक

बहुसंख्यक

आगामी

विगत

आत्मा

परमात्मा

आयात

निर्यात

आग्रह

अनाग्रह

आधार

आधेय

आभ्यन्तर

बाह्म

आदत्त

प्रदत्त

आहान

विसर्जन

अनाथ

सनाथ

अराग

सुराग

अगला

पिछला

अनाहूत

आहूत

अत्यधिक

अत्यल्प

अधुनातन

पुरातन

अर्पित

गृहीत

अपेक्षा

उपेक्षा

अंगीकार

अस्वीकार

अघ

अनघ

अर्थी

प्रत्यर्थी

अंत

अनंत

अर्वाचीन

प्राचीन

आधुनिक

प्राचीन

आगत

अनागत

आरोह

अवरोह

आस्था

अनास्था

अवर

प्रवर

अन्तरंग

बहिरंग

अवनति

उन्नति

अनेकता

एकता

अतल

वितल

अंतर्मुखी

वहिर्मुखी

अभिज्ञ

अनभिज्ञ

अपमान

सम्मान

अन्तर्द्वन्द्व

बहिर्द्वन्द्ध

अनेक

एक

अजेय

जेय

आशा

निराशा

आतुर

अनातुर

आधार

निराधार

आभ्यन्तर

बाह्रय

आगामी

विगत

आलोक

अंधकार

 

शब्द

विलोम

इच्छा

अनिच्छा

ईद

मुहर्रम

इच्छित

अनिच्छित

इति

अथ

ईषत

अलम

ईश

अनीश

इष्ट

अनिष्ट

ईश्वर

जीव

इहलोक

परलोक

इसका

उसका

इकट्ठा

अलग

 

शब्द

विलोम

उदात्त

अनुदात्त

उन्नति

अवनति

उन्मीलन

निमीलन

उर्ध्व

निम्न

उन्मुख

विमुख

उपस्थित

अनुपस्थित

ऊपर

नीचे

उपचार

अपचार

उपमा

अनुपमा

उपयोग

दुरूपयोग

उग्र

सौम्य

उर्ध्वगामी

अधोगामी

उपकार

अपकार

उदय

अस्त

उधार

नकद

उत्कर्ष

अपकर्ष

उद्यमी

आलसी

उत्तम

अधम

उदार

कृपण

उपयोग

दुरूपयोग

उत्साह

निरुसाह

उपयुक्त

अनुपयुक्त

उद्धत

विनीत

उत्तरायण

दक्षिणायन

उपभुक्त

अनुपभुक्त

उधार

नकद

उदघाटन

समापन

उत्तरायण

दक्षिणायन

उऋण

ऋण

उद्यम

निरुद्यम

उर्ध्व

अधो

उत्तीर्ण

अनुत्तीर्ण

उपमेय

अनुपमेय

उपाय

निरुपाय

उत्तम

अधम

उपसर्ग

प्रत्यय

ऊँच

नीच

उदार

अनुदार

उत्तीर्ण

अनुत्तीर्ण

उत्थान

पतन

उत्तर

दक्षिण

उर्वर

ऊसर

उपसर्ग

प्रत्यय

उत्कृष्ट

निकृष्ट

उत्कर्ष

अपकर्ष

उद्यमी

निरुद्यम

उच्च

निम्र

उदयाचल

उस्ताचल

उधार

नकद

 

एड़ी

चोटी

एकता

अनेकता

एक

अनेक

एकल

बहुल

ऐश्वर्य

अनैश्वर्य

ऐक्य

अनैक्य

ऐतिहासिक

अनैतिहासिक

एकत्र

विकर्ण

ऐसा

वैसा

ऐहिक

पारलौकिक

एकाग्र

चंचल

शब्द

विलोम

एड़ी

चोटी

एकता

अनेकता

एक

अनेक

एकल

बहुल

ऐश्वर्य

अनैश्वर्य

ऐक्य

अनैक्य

ऐतिहासिक

अनैतिहासिक

एकत्र

विकर्ण

ऐसा

वैसा

ऐहिक

पारलौकिक

एकाग्र

चंचल

ओजस्वी

निस्तेज

औपचारिक

अनौपचारिक

औचित्य

अनौचित्य

औपन्यासिक

अनौपन्यासिक

कल

आज

कनीय

वरीय

कठिन

सरल

कुकृति

सुकृत्य

कुख्यात

विख्यात

कपूत

सपूत

कुसुम

वज्र

कदाचार

सदाचार

कसूरवार

बेकसूर

क्रिया

प्रतिक्रिया

कड़वा

मीठा

क्रय

विक्रय

कीर्ति

अपकीर्ति

करुण

निष्ठुर

क्रूर

अक्रूर

कर्मण्य

अकर्मण्य

कठोर

कोमल

कनिष्ठ

ज्येष्ठ

कुटिल

सरल

कृपण

दाता

क्रम

व्यक्तिक्रम

कार्य

अकार्य

क्रूर

अक्रूर

कलुष

निष्कलुष

कनिष्ठ

ज्येष्ठ

कृष्ण

शुक्ल

कलंक

निष्कलंक

कर्कश

सुशील

कटु

मधुर

कृतज्ञ

कृतघ्न

क्रुद्ध

शान्त

कर्म

निष्कर्म

कुरूप

सुरूप

कायर

निडर

कृत्रिम

प्रकृत

कोप

कृपा

कृष्ण

शुक्ल

कपटी

निष्कपट

क्रोध

क्षमा

कर्मठ

अकर्ममण्य

खिलना

मुरझाना

खेद

प्रसन्नता

खगोल

भूगोल

खंडन

मंडन

खाद्य

अखाद्य

खरा

खोटा

खुशी

दुख

ख्यात

कुख्यात

खुला

बन्द

खल

सज्जन

खीझना

रीझना

गोचर

अगोचर

गद्य

पद्य

गम्भीर

वाचाल

गणतन्त्र

राजतन्त्र

गेय

अगेय

गीला

सूखा

गुण

दोष

गुप्त

प्रकट

ग्रस्त

मुक्त

गगन

पृथ्वी

गृहस्थ

संन्यासी

गुण

दोष

गमन

आगमन

ग्राम्य

शिष्ट

गृहीत

त्यक्त

गृही

त्यागी

गर्मी

सर्दी

गहरा

छिछला

गरीब

अमीर

गुरु

शिष्य

ग्राह्य

त्याज्य

गरल

सुधा

गत

आगत

गमन

आगमन

Leave a Comment